Om opplæringen

Personbil Klasse B

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk, og være utgangspunkt for videre opplæring. Kurset er i alt på 17 undervisningstimer (grunnkurs + trafikant i mørket)

Alle må ha Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre privat eller ved en kjøreskole. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.
Unntak: Etter fylte 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon med bilde under øvelseskjøring. Før praktisk førerprøve må du ha gjennomført førstehjelpskurs. Trafikant i mørket må gjennomføres før førerprøven dersom du har førerprøve mellom 1. november – 15. mars.

Dette er kravene for øvelseskjøring:
– Ledsager må være fylt 25 år
– Ledsager må ha hatt førerkort i gjeldende klasse i minimum 5 år sammenhengende.
– Ekstra innvendig speil
– Rød “L” bak på bilen. Rød “L” kan lastes ned her.
– Kjørebevis (trafikalt grunnkurs bevis) og legitimasjon

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring. Eleven skal lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. 

Det er ikke fastsatt et ”minste” timetall for opplæring på dette trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 2

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. På trinn 3 er det nyinnlæring av forbikjøring. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig, og klar for førerprøve. Det er ikke fastsatt et ”minste” timeantall for opplæringen på dette trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 3

Sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring) er obligatorisk for alle som skal ha førerkort i klasse B. Dette gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk, og utgjør den avsluttende delen av opplæringen ved trafikkskolen.
Målene for sikkerhetskurs på veg er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen. Hele trinn 4 er obligatorisk, og kurset inneholder 4 timer teori og 9 timer praktisk kjøring. Det meste av kjøringen her er selvstendig, og skjer på landevei.

Før du kan begynne opplæringen på klasse B, må du ha gjennomført Trafikalt grunnkurs og være fyllt 16 år. Unntaket er om du er over 25 år. Da trenger du kun gyldig legitimasjon for å starte opp med øvelseskjøring. Førstehjelpskurs og mørkedemo må være gjennomført før førerprøven finner sted.

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven i klasse B.

Tilhenger Klasse B96, BE

Opplæringen på B96 og BE er identisk. Velger du B96 trenger du ikke å avlegge praktisk prøve ved Trafikkstasjonen.

Obligatorisk opplæring:
Lastsikringskurset er felles for førerkort klasse B96, BE, D1E, DE og T. Det betyr at den som har gjennomført det, ikke behøver å ta opplæringen om igjen ved utvidelse til en av de nevnte klassene. Har du klasse C eller C1 trenger du ikke lastsikringskurset. (gjelder ikke for B96, her må du ha kurset uansett dersom du ikke har gjennomført lastsikringskurs etter 2005 i en anne klasse) Kurset er på 2 undervisningstimer og kan gjennomføres på trinn 2, 3 eller 4.

Er dekket gjennom erverv av førerett i klasse B.

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke vogntoget og oppdage mangler ved vogntoget.
Eleven skal kople til og fra tilhengeren, og utføre aktuell sikkerhetskontroll.
Vurdere plassbehov ved svinging, og kjøre i mot- og medbakker.
Rygge rett bakover og i sving samt kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Obligatorisk opplæring trinn 2
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.
Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil med tilhenger.
Eleven skal ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting ha tydelig, effektiv og sikker kjøretøybehandling. Eleven skal kunne gjøre en sikker vurdering av snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper. Eleven skal kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter, og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Obligatorisk opplæring trinn 3.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse til å opptre slik at ulykker unngås.
Eleven skal planlegge kjøreruta og forstå risikoen ved og kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø. Videre skal eleven videreutvikle sin kompetanse, spesielt med tanke på oppfattelse av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på og økonomisk kjøring.
Eleven skal også kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.

Obligatoris opplæring trinn 4.
Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk, og utgjør den avsluttende delen av opplæringen ved trafikkskolen.
Kurset er på 3 undervisningstimer. Hver elev skal ha minst 2 timer praktisk øving. Resterende tid disponeres til forventninger og mål, planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med medelever i klasserom.

Hva man kan trekke av tilhenger kan virke noe komplisert. Her er bestemmelsene:

Klasse B:
– Bil og henger skal til sammen ikke overstiger 3500 kg. tillatt totalvekt.
– Unntak: du kan trekke henger med maks tillatt totalvekt 750 kg i tillegg til bil med tillatt totalvekt på inntil 3500 kg.

Klasse B96:
– Bil og henger skal til sammen ikke overstige 4250 kg. tillatt totalvekt

Klasse BE:
– Du kan trekke alle tilhengere med aktuell vekt opp til det bilen lovlig kan trekke.     Her er det aktuell vekt som gjelder (egenvekt + last).
– Bil og henger skal til sammen ikke overstige 7000 kg. tillatt totalvekt.

Tung / Mellomtung Motorsykkel Klasse A, A2​

Før du kan begynne opplæringen på klasse A, må du ha gjennomført obligatorisk MC kurs på 3 timer.

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn.

Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven.

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk, og være utgangspunkt for videre opplæring. Kurset er i alt på 17 undervisningstimer (grunnkurs + trafikant i mørket).
Alle må ha Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre privat eller ved en kjøreskole. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.

Unntak: Etter fylte 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon med bilde under øvelseskjøring. Før praktisk førerprøve må du ha gjennomført førstehjelpskurs. Trafikant i mørket må gjennomføres før førerprøven dersom du har førerprøve mellom 1. november – 15. mars.

Dette er kravene for øvelseskjøring:
– Ledsager må være fylt 25 år
– Ledsager må ha hatt førerkort i gjeldende klasse i minimum 5 år sammenhengende.
– Kommunikasjonsutstyr mellom elev og ledsager.
– Rød “L” bak på refleksvest til elev og ledsager.
– Kjørebevis (trafikalt grunnkurs bevis) og legitimasjon

For å starte med moped opplæring må du være fylt 15 år, og ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta teoriprøven etter fylte 16 år. Mopedførerkort har ikke førerprøve, kun teoriprøve.

Her skal du lære å beherske sykkelen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter.Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig, og skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med sykkelen.

Obligatorisk opplæring trinn 2:
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Her skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk, du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig.

Obligatorisk opplæring trinn 3:
4 timer sikkerhetskurs på bane, der 1 undervisningstime er fordelt på innledende og avsluttende teori. Trinn 3 har en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Målene på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken som system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 4 klasse A2:
1 undervisningstimer fordelt på innledende og avsluttende teori. 4 timer sikkerhetskurs på vei.

Obligatorisk opplæring trinn 4 klasse A:
4 undervisningstimertimer fordelt på 2 timer innledende og 2 timer avsluttende teori og 4 timer sikkerhetskurs på vei.

Ved utvidelse fra klasse A2 til klasse A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs jf. § 9-13.

Dokumentert fullført obligatorisk kurs, som består av minst 7 timer sikkerhetskurs på veg ved utvidelse fra klasse A2 til A, gir rett til førerett i klasse A.

Førerett i klasse A, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A, forutsetter to års førerett i klasse A2. Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A2.

Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerett i klasse A2, kan erverve førerett i klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve. Dette kurset kan også gjennomføres av kandidater fylt tjuetre år med mindre enn ett års førerett i klasse A2.

Lett Motorsykkel Klasse A1

Før du kan begynne opplæringen på klasse A1 , må du ha gjennomført obligatorisk MC kurs på 3 timer.

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn.

Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven.

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk, og være utgangspunkt for videre opplæring. Kurset er i alt på 17 undervisningstimer (grunnkurs + trafikant i mørket).
Alle må ha Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre privat eller ved en kjøreskole. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.

Unntak: Etter fylte 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon med bilde under øvelseskjøring. Før praktisk førerprøve må du ha gjennomført førstehjelpskurs. Trafikant i mørket må gjennomføres før førerprøven dersom du har førerprøve mellom 1. november – 15. mars.

Dette er kravene for øvelseskjøring:
– Ledsager må være fylt 25 år
– Ledsager må ha hatt førerkort i gjeldende klasse i minimum 5 år sammenhengende.
– Kommunikasjonsutstyr mellom elev og ledsager.
– Rød “L” bak på refleksvest til elev og ledsager.
– Kjørebevis (trafikalt grunnkurs bevis) og legitimasjon

For å starte med moped opplæring må du være fylt 15 år, og ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta teoriprøven etter fylte 16 år. Mopedførerkort har ikke førerprøve, kun teoriprøve.

Her skal du lære å beherske sykkelen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter.Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig, og skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med sykkelen.

Obligatorisk opplæring trinn 2:
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Her skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk, du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig.

Obligatorisk opplæring trinn 3:
Sikkerhetskurs i trafikk (4t) og trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Målene på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken som system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 4:
1 undervisningstime fordelt på innledende og avsluttende teori, og 3 timer sikkerhetskurs på vei.

Elever som ønsker utvidelse fra klasse A1 til A2 har to alternativer.

Alternativ 1: Utvidelse fra klasse A1 til A2 uten praktisk prøve etter trafikkopplæringsforskriften § 9-21
Elever som har 2 års førerett i klasse A1 kan på bakgrunn av tre obligatoriske kurs erverve førerett i klasse A2 uten å måtte avlegge praktisk prøve. Kursene kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerett i klasse A1.

De tre obligatoriske kursene som skal gjennomføres er:
Trinn 3: Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A1 til A2 (2 timer)
Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk- klasse A2 og A (4 timer)
Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (5 timer)

Førerett i klasse A2 på bakgrunn av 2 års førerett i klasse A1 og obligatorisk opplæring er i tråd med direktiv 2006/126/EU vedlegg VІ.

Alternativ 2: Utvidelse fra klasse A1 til A2 med praktisk prøve etter trafikkopplæringsforskriften § 9-18
Elever som ikke oppfyller kravene for å kunne utvide fra klasse A1 til A2 ved obligatoriske kurs (alternativ 1), eller som av andre grunner ikke velger dette alternativet, kan erverve førerett i klasse A2 ved å gjennomføre obligatorisk opplæring for klasse A2 på trinn 3 og 4 i tillegg til praktisk prøve.

Den obligatoriske opplæringen på trinn 3 og 4 består av:
Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk- klasse A2 og A (4 timer)
Trinn 3: Trinnvurdering
Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (5 timer)

Moped Klasse M146

For å starte med moped opplæring må du være fylt 15 år, og ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta teoriprøven etter fylte 16 år. Mopedførerkort har ikke førerprøve, kun teoriprøve.

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn.

Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Mopedførerkort har ikke førerprøve, kun teoriprøve.

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk, og være utgangspunkt for videre opplæring. Kurset er i alt på 17 undervisningstimer (grunnkurs + trafikant i mørket).
Alle må ha Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre privat eller ved en kjøreskole. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.

Unntak: Etter fylte 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon med bilde under øvelseskjøring. Før praktisk førerprøve må du ha gjennomført førstehjelpskurs. Trafikant i mørket må gjennomføres før førerprøven dersom du har førerprøve mellom 1. november – 15. mars.

Dette er kravene for øvelseskjøring:
– Ledsager må være fylt 25 år
– Ledsager må ha hatt førerkort i gjeldende klasse i minimum 5 år sammenhengende.
– Kommunikasjonsutstyr mellom elev og ledsager.
– Rød “L” bak på refleksvest til elev og ledsager.
– Kjørebevis (trafikalt grunnkurs bevis) og legitimasjon

For å starte med moped opplæring må du være fylt 15 år, og ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta teoriprøven etter fylte 16 år. Mopedførerkort har ikke førerprøve, kun teoriprøve.

3 undervisningstimer grunnkurs teori, og 1 stk trinnvurdering.

Det er individuell grunnleggende praktisk opplæring på dette trinnet dersom målet som er satt av myndighetene i forbindelse med trinn 2 ikke er nådd. Det må derfor påregnes vanlige kjøretimer utover det som er obligatorisk opplæring på moped!

4 undervisningstimer i sikkerhetskurs i trafikk, og 1 stk trinnvurdering

Det er individuell trafikal opplæring på dette trinnet dersom målet som er satt av myndighetene i forbindelse med trinn 3 ikke er nådd. Det kan derfor påregnes vanlige kjøretimer utover det som er obligatorisk opplæring på moped!

4 undervisningstimer i sikkerhetskurs på vei. 3 timer benyttes til praktisk kjøring. Siste timen benyttes til planlegging og oppsummering.